Počet položiek: 0 0,00 EUR
Kratki-SK
krby, kachle, biokrby, príslušenstvo KRATKI

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY firmy 123KRBY s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kratki-sk.sk  vykonávanej spoločnosťou 123KRBY s.r.o.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť 123KRBY s.r.o , Určice 202 , 798 04 Určice, IČO: 29300452, Česká Republika zapísaná v obchodnom registri v Brne , oddiel C a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenské republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb. Všetko v znení noviel .

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna , zmluva o dielo , prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 2. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
 4. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebiteľ"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

 Úvodné informácie:

Všetky objednávky prijaté cez internet (nákupný košík), elektronickou formou na e-mailovú adresu, telefonické objednávky či objednávky doručenej písomne na našu poštovú adresu sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované ešte v deň objednania. Objednávku môže vykonať fyzická aj právnická osoba. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením "Obchodných podmienok" platných pre internetový obchod www.kratki-sk.sk, v okamihu prevedení objednávky. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Na všetok sortiment bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č 22/1997 Zb.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom pri vystavení objednávky. Predávajúci avizuje zákazníkovi dodanie tovaru spôsobom uvedeným v potvrdenej objednávke jeden pracovný deň vopred. Zákazník je povinný vytvoriť dostatočné podmienky pre prevzatie tovaru, ktorými sa rozumie prítomnosť zákazníka alebo osoby ním splnomocnenej na prevzatie tovaru v dobe uvedenej v avíze zaslanom predávajúcim v mieste uvedenom v objednávke, ďalej zaistenie dopravne dostupného miesta pre zloženie tovaru za prvé uzamykateľné dvere.

Pri objednávke vyššej ako 1.500 EUR alebo pri objednávke individuálne upraveného výrobku (tj tovar vyrobený na zákazku priamo pre zákazníka) môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 15% z koncovej ceny výrobku.

Doprava tovaru:

Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho, by malo byť vyexpedovaný do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar nebude z objektívnych príčin možné expedovať v zákonnej lehote, bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný o predpokladanom termíne dodania.

Preprava objednaného tovaru:

Pri preberaní zásielky je nutné tovar skontrolovať a to ako množstvo, tak bezchybný stav zásielky. Počet balení zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete dopravcovi. Nie je možné akceptovať reklamáciu tovaru viditeľne poškodeného prepravou. Vonkajší obal skontrolujte , či nie je poškodený. Zásielku s obsahom skla, alebo keramikou je nevyhnutné rozbaliť a skontrolovať! Jedná sa najmä o rozmernejšie a krehkejšie tovar, krbové vložky a kachle, ktoré majú veľmi krehké sklo.

Ak zistíte poškodenie, celú záležitosť oznámte bezodkladne nám na tel.č. 00420 774 422 239. Takúto reklamáciu je potrebné riešiť ihneď a to s dopravcom .

Prepravca nie je povinný dopraviť tovar až do domu, iba pred dom na uvedenú adresu (pokiaľ nie je s predajcom vopred dohodnuté inak). Strana, ktorá sa dopustila porušenia zmluvy (v rozpore s obchodnými podmienkami neprevzala tovar), je povinná uhradiť druhej strane škodu vzniknutú takým porušením. Ide o náklady na dopravu a prípadné manipulačné poplatky, ktoré predávajúci v dobrej viere uhradil.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy:

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku za asistencie vodiča prepravnej spoločnosti a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode, na základe ktorého bude zjednaná náprava.

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku nahlásené po podpise dodacieho listu (kde potvrdzujete prevzatie nepoškodenej zásielky) a odchodu vodiča nebude braný zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Príklad: dopravca vám privezie krbovú vložku, ktorá má rozbité sklo.Najprv zavoláte nášho pracovníka: 00420 774 422 239, a ten už vybaví potrebné formality s prepravcom. Krbovú vložku prevezmete, ale do dodacieho listu napíšete: prevzaté poškodený tovar - rozbité sklo, a spíšete škodový protokol. Vám príde domov cca do týždňa novej sklo, ktoré bude hradiť prepravné firma.

Neúplnosť či nekompletnosť tovaru reklamujte ihneď po prevzatí tovaru. Na neskoršie reklamácie tohoto typu nemusí byť braný ohľad. O oprávnenosti reklamácie a spôsobe odstránenia závady rozhoduje dodávateľ na základe dodaných podkladov a materiálov. Ďalšie nároky vrátane náhrady následne vzniknutých škôd sú vylúčené.

Dodanie tovaru:

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Cena dopravného u krbov, kachlí a krbových vložiek: viz. naše podmienky

Spôsob platby:

 • Dobierkou - tovar je hradené v hotovosti doručiteľovi, vodičovi prepravnej firmy Toptrans , Raben a Geis, pri prevzatí tovaru.
 • Bankovým prevodom - tovar je hradené na základe vystavenej zálohovej faktúry. Tovar bude odoslaný na adresu ihneď po pripísaní platby na náš účet. .

Výrobky je možné zakúpiť aj na faktúru vyplatenú Vašou bankou alebo stavebnou sporiteľňou .

Súčasťou každého tovaru je záručný list. Záruka beží odo dňa predaja. Pri plynových výrobkov odo dňa spustenia do prevádzky - podľa podmienok výrobcu.

 
Všetok tovar je nový, nepoužitý

 Zrušenie objednávky zo strany kupujúci, spotrebiteľa:

Storno objednávky je možné vykonať prostredníctvom emailu alebo písomne do 24 hodín od objednania tovaru. V prípade storno objednávky, kedy objednaný tovar je už vyzdvihnutý prepravnou firmou či špedícia, a vznikli už náklady na dopravu, budú kupujúcemu skutočne vynaložené náklady preúčtované. Kupujúci má povinnosť tieto zvýšené náklady uhradiť do 2 týždňov od vystavenia faktúry.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho, prevádzkovateľa internetového obchodu:

Ceny uvedené v internetovom obchode www.kratki-sk.sk sú vždy vrátane DPH. Podľa ďalej uvedených podmienok môže byť cena navýšená o poplatok za dopravné. Ceny sa vzťahujú k vyobrazeným a opísaným produktom a nezahŕňajú súvisiace dekorácie, plnenie alebo doplnky. Obrázky uvedené v e-shope majú len informatívny charakter a môžu sa od reálneho výrobku čiastočne líšiť.

Ceny v internetovom obchode môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena
 • došlo k technickému problému v správe nášho e-shopu, a zobrazila sa zlá cena

V prípade , že táto situácia nastane, zaväzujeme sa Vás neodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami ďalší postup (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky).

Odstúpenie od zmluvy:

 14-denná záruka vrátenia peňazí

Aby pre vás bolo nakupovanie v e-shope naozaj bez rizika, riadime sa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka a poskytujeme 14-dennú záruku vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s prijatým tovarom. Od zmluvy môže zákazník odstúpiť iba ak tovar nakúpil cez Internet alebo mimo prevádzkáreň.

Kupujúci spotrebiteľ má podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo už odoslaný či ním prijatý tovar vrátiť do 14-tich dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Pri zaslaní dobierkou dodávateľ tovaru neprijme. Peniaze budú vrátené iba za tovar (nie za dopravné).

Podmienky vrátenia tovaru a peňazí:

odošlite email na info@123krby.cz  s textom: "Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu) . "Dátum, podpis a kontaktné informácie.

tak budeme vedieť, že máme očakávať tovar, a prevezmeme ho

tovar musí byť neporušený, nepoškodený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja

k zásielke musí byť priložená kópia faktúry - daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný spoločne s tovarom . Na jeho základe vám vystavíme a odošleme dobropis .

tovar odošlite bežným balíkom alebo prepravnou spoločnosťou (odporúčame poistiť) neposielajte prosím tovar na dobierku - takéto zásielky nepreberáme

v pripojenom liste uveďte spôsob, akým chcete zaslať peniaze za vrátený tovar

zásielku musíte doručiť do 14-tich dní od obdržania tovaru, späť na našu adresu 123KRBY s.r.o. , Určice 202, 798 04 Určice.

 V prípade , že táto situácia nastane, zaväzujeme sa Vás neodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami ďalší postup (termín vrátenia peňazí, náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, atď .). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Dopravné a poštovné sa nevracia.

 Reklamácie:

Záručná doba platí odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Tovar, u ktorého je vyžadovaná odborná inštalácia firmou, je kupujúci povinný túto odbornú inštaláciu zabezpečiť. V prípade, že tak neurobí, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu, že prípadná reklamácia nebude zo strany výrobcu či dovozcu uznaná.

Reklamácia bude riešená podľa typu tovaru a typu poruchy zaslaním náhradných dielov, výmenou dielov alebo opravou u klienta.

Pre urýchlenie vašej reklamácie je možné kontaktovať priamo výrobcu alebo dovozcu, alebo ich servisné strediská. Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení závady preveriť stav tovaru a zistenú závadu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e - mailom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamačnému konaniu k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Geis , Raben , Toptrans apod. Tovar nezasielajte poštou na dobierku - nebude prijatý! Dodávateľ nemôže zabezpečovať, overovať a preberať dobierkovej zásielky. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo dodávateľa.

Reklamačné konanie sa začne po dodaní úplných podkladov:

 • reklamovaný tovar, popr. min. 2 fotografia poškodenia (v prípade, že nie je možné tovar zaslať (zabudovaný tovar, krby , kachle atď.), dohodnite sa na ďalšom postupe s naším pracovníkom. (Či výrobcovia na posúdenie reklamácie postačí len fotografie, alebo bude nutný príjazd servisného technika, atď.)
 • kópia faktúry (popr. dodací list)
 • vyplnený záručný list
 • písomný popis závady - pre urýchlenie vybavenie reklamácie vyplňte náš reklamačný protokol
 • s kontaktnou (dodacou) adresou, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru

V prípade, že tovar nebude dodaný do reklamácie s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí náklady spojené s vybavením reklamácie kupujúci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci bude kupujúceho informovať o postupe vybavovania reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí čo najskôr odo dňa jej kompletného obdržania.

V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

Adresa pre zaslanie tovaru: 123KRBY s.r.o. , Určice 202, 798 04 Určice.

Ochrana osobných údajov:

 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kratki-sk.sk, firma 123KRBY s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité iba pre potrebu internetového obchodu pre urýchlenie a zjednodušenie vybavovaných objednávok a daňových dokladov. Pri nakladaní s osobnými dátami sa spoločnosť 123KRBY s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať. Zákazník svojou registráciou dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Ak použijete registráciu (nie je nutná), sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie).

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.9.2013

 

Podmienky ochrany osobných údajov (s ohľadom na GDPR)

 Základné informácie

 1. Aké osobné údaje spracovávame?
 2. Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie
 3. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?
 4. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch
 5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
 6. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?
 7. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?
 8. Zabezpečenie osobných údajov
 9. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
 10. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov? 
 11. Záver   

                                                                                                                  

 Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

 

                                                                1. Základné informácie. Pojmy.


Správca osobných údajov.
Sme spoločnosť 123KRBY s.r.o., so sídlom Určice 202, 79804 Určice, Česká Republika, IČO: 29300452, DIČ CZ29300452, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 72308, a sme správcom vašich osobných údajov.       

 

kontakt: info@123krby.cz     Tel.kontakt: +420 774 422 239

 

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje" alebo „informácie");  

Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.kratki-sk.sk  

 

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 

                                                               2. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

 

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás
V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

( Príklad: Môže sa stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.)

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu 

 Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

                                                               

3. Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie
Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

 

                                                            

 4. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia kníh, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

                                                            

5. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať osobné údaje.

Súhlas
Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. vám zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že využije e-mailový kontakt, alebo  nás kontaktujete prostredníctvom infolinky na tel. čísle +420 774 422 239.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho e-mailu info@123krby.cz .

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom.

Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb.
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Orgány verejnej správy.

                      

7. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?
Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (5 rokov);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

 

 8. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?

Správca nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
 • Poskytovatelia mailingových služieb

9. Zabezpečenie osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

U nás nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

                                                           

10. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 

11. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):


Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý"). Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Úprava a doplnenie
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou s právom upravovať a doplňovať, predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Meniť základné informácie a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@123krby.cz 

Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@123krby.cz 

Prístup (portabilita)
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás.

Výmaz
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali  (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali 

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

Ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané.
Ak Ste odvolal svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
Ak Ste vzniesol námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
Ak sú osobné údaje  spracované nezákonne
Ak povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
Ak ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov
Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom  kontaktného formulára.

Vznesenie námietky
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu 5. týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou e-mailu info@123krby.cz 

Obmedzenie spracovania

 • Ak popierate presnosť vašich osobných údajov,
 • vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
 • my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, 
 • ak ste vzniesol námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete problémy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu info@123krby.cz  alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +420 774 422 239

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  

 

                                                             12. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.5.2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na  www.kratki-sk.sk