Počet položek: 0 0,00 EUR
Kratki-SK
krby, kachle, biokrby, príslušenstvo KRATKI

Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY firmy 123KRBY s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kratki-sk.sk  vykonávanej spoločnosťou 123KRBY s.r.o.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť 123KRBY s.r.o , Určice 202 , 798 04 Určice, IČO: 29300452, Česká Republika zapísaná v obchodnom registri v Brne , oddiel C a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenské republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb. Všetko v znení noviel .

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna , zmluva o dielo , prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 2. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
 4. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebiteľ"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

 Úvodné informácie:

Všetky objednávky prijaté cez internet (nákupný košík), elektronickou formou na e-mailovú adresu, telefonické objednávky či objednávky doručenej písomne na našu poštovú adresu sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované ešte v deň objednania. Objednávku môže vykonať fyzická aj právnická osoba. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením "Obchodných podmienok" platných pre internetový obchod www.kratki-sk.sk, v okamihu prevedení objednávky. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Na všetok sortiment bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č 22/1997 Zb.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom pri vystavení objednávky. Predávajúci avizuje zákazníkovi dodanie tovaru spôsobom uvedeným v potvrdenej objednávke jeden pracovný deň vopred. Zákazník je povinný vytvoriť dostatočné podmienky pre prevzatie tovaru, ktorými sa rozumie prítomnosť zákazníka alebo osoby ním splnomocnenej na prevzatie tovaru v dobe uvedenej v avíze zaslanom predávajúcim v mieste uvedenom v objednávke, ďalej zaistenie dopravne dostupného miesta pre zloženie tovaru za prvé uzamykateľné dvere.

Pri objednávke vyššej ako 1.500 EUR alebo pri objednávke individuálne upraveného výrobku (tj tovar vyrobený na zákazku priamo pre zákazníka) môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 15% z koncovej ceny výrobku.

Doprava tovaru:

Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho, by malo byť vyexpedovaný do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar nebude z objektívnych príčin možné expedovať v zákonnej lehote, bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný o predpokladanom termíne dodania.

Preprava objednaného tovaru:

Pri preberaní zásielky je nutné tovar skontrolovať a to ako množstvo, tak bezchybný stav zásielky. Počet balení zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete dopravcovi. Nie je možné akceptovať reklamáciu tovaru viditeľne poškodeného prepravou. Vonkajší obal skontrolujte , či nie je poškodený. Zásielku s obsahom skla, alebo keramikou je nevyhnutné rozbaliť a skontrolovať! Jedná sa najmä o rozmernejšie a krehkejšie tovar, krbové vložky a kachle, ktoré majú veľmi krehké sklo.

Ak zistíte poškodenie, celú záležitosť oznámte bezodkladne nám na tel.č. 00420 774 422 239. Takúto reklamáciu je potrebné riešiť ihneď a to s dopravcom .

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy:

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku za asistencie vodiča prepravnej spoločnosti a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode, na základe ktorého bude zjednaná náprava.

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku nahlásené po podpise dodacieho listu (kde potvrdzujete prevzatie nepoškodenej zásielky) a odchodu vodiča nebude braný zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Príklad: dopravca vám privezie krbovú vložku, ktorá má rozbité sklo.Najprv zavoláte nášho pracovníka: 00420 774 422 239, a ten už vybaví potrebné formality s prepravcom. Krbovú vložku prevezmete, ale do dodacieho listu napíšete: prevzaté poškodený tovar - rozbité sklo, a spíšete škodový protokol. Vám príde domov cca do týždňa novej sklo, ktoré bude hradiť prepravné firma.

Neúplnosť či nekompletnosť tovaru reklamujte ihneď po prevzatí tovaru. Na neskoršie reklamácie tohoto typu nemusí byť braný ohľad. O oprávnenosti reklamácie a spôsobe odstránenia závady rozhoduje dodávateľ na základe dodaných podkladov a materiálov. Ďalšie nároky vrátane náhrady následne vzniknutých škôd sú vylúčené.

Dodanie tovaru:

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Cena dopravného u krbov, kachlí a krbových vložiek: viz. naše podmienky

Spôsob platby:

 • Dobierkou - tovar je hradené v hotovosti doručiteľovi, vodičovi prepravnej firmy Toptrans , Raben a Geis, pri prevzatí tovaru.
 • Bankovým prevodom - tovar je hradené na základe vystavenej zálohovej faktúry. Tovar bude odoslaný na adresu ihneď po pripísaní platby na náš účet. .

Výrobky je možné zakúpiť aj na faktúru vyplatenú Vašou bankou alebo stavebnou sporiteľňou .

Súčasťou každého tovaru je záručný list. Záruka beží odo dňa predaja. Pri plynových výrobkov odo dňa spustenia do prevádzky - podľa podmienok výrobcu.

 
Všetok tovar je nový, nepoužitý

 Zrušenie objednávky zo strany kupujúci, spotrebiteľa:

Storno objednávky je možné vykonať prostredníctvom emailu alebo písomne do 24 hodín od objednania tovaru. V prípade storno objednávky, kedy objednaný tovar je už vyzdvihnutý prepravnou firmou či špedícia, a vznikli už náklady na dopravu, budú kupujúcemu skutočne vynaložené náklady preúčtované. Kupujúci má povinnosť tieto zvýšené náklady uhradiť do 2 týždňov od vystavenia faktúry.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho, prevádzkovateľa internetového obchodu:

Ceny uvedené v internetovom obchode www.kratki-sk.sk sú vždy vrátane DPH. Podľa ďalej uvedených podmienok môže byť cena navýšená o poplatok za dopravné. Ceny sa vzťahujú k vyobrazeným a opísaným produktom a nezahŕňajú súvisiace dekorácie, plnenie alebo doplnky. Obrázky uvedené v e-shope majú len informatívny charakter a môžu sa od reálneho výrobku čiastočne líšiť.

Ceny v internetovom obchode môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena
 • došlo k technickému problému v správe nášho e-shopu, a zobrazila sa zlá cena

V prípade , že táto situácia nastane, zaväzujeme sa Vás neodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami ďalší postup (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky).

Odstúpenie od zmluvy:

 14-denná záruka vrátenia peňazí

Aby pre vás bolo nakupovanie v e-shope naozaj bez rizika, riadime sa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka a poskytujeme 14-dennú záruku vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s prijatým tovarom. Od zmluvy môže zákazník odstúpiť iba ak tovar nakúpil cez Internet alebo mimo prevádzkáreň.

Kupujúci spotrebiteľ má podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo už odoslaný či ním prijatý tovar vrátiť do 14-tich dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Pri zaslaní dobierkou dodávateľ tovaru neprijme. Peniaze budú vrátené iba za tovar (nie za dopravné).

Podmienky vrátenia tovaru a peňazí:

odošlite email na info@123krby.cz  s textom: "Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu) . "Dátum, podpis a kontaktné informácie.

tak budeme vedieť, že máme očakávať tovar, a prevezmeme ho

tovar musí byť neporušený, nepoškodený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja

k zásielke musí byť priložená kópia faktúry - daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný spoločne s tovarom . Na jeho základe vám vystavíme a odošleme dobropis .

tovar odošlite bežným balíkom alebo prepravnou spoločnosťou (odporúčame poistiť) neposielajte prosím tovar na dobierku - takéto zásielky nepreberáme

v pripojenom liste uveďte spôsob, akým chcete zaslať peniaze za vrátený tovar

zásielku musíte doručiť do 14-tich dní od obdržania tovaru, späť na našu adresu 123KRBY s.r.o. , Určice 202, 798 04 Určice.

 V prípade , že táto situácia nastane, zaväzujeme sa Vás neodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami ďalší postup (termín vrátenia peňazí, náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, atď .). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Dopravné a poštovné sa nevracia.

 Reklamácie:

Záručná doba platí odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Tovar, u ktorého je vyžadovaná odborná inštalácia firmou, je kupujúci povinný túto odbornú inštaláciu zabezpečiť. V prípade, že tak neurobí, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu, že prípadná reklamácia nebude zo strany výrobcu či dovozcu uznaná.

Reklamácia bude riešená podľa typu tovaru a typu poruchy zaslaním náhradných dielov, výmenou dielov alebo opravou u klienta.

Pre urýchlenie vašej reklamácie je možné kontaktovať priamo výrobcu alebo dovozcu, alebo ich servisné strediská. Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení závady preveriť stav tovaru a zistenú závadu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e - mailom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamačnému konaniu k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Geis , Raben , Toptrans apod. Tovar nezasielajte poštou na dobierku - nebude prijatý! Dodávateľ nemôže zabezpečovať, overovať a preberať dobierkovej zásielky. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo dodávateľa.

Reklamačné konanie sa začne po dodaní úplných podkladov:

 • reklamovaný tovar, popr. min. 2 fotografia poškodenia (v prípade, že nie je možné tovar zaslať (zabudovaný tovar, krby , kachle atď.), dohodnite sa na ďalšom postupe s naším pracovníkom. (Či výrobcovia na posúdenie reklamácie postačí len fotografie, alebo bude nutný príjazd servisného technika, atď.)
 • kópia faktúry (popr. dodací list)
 • vyplnený záručný list
 • písomný popis závady - pre urýchlenie vybavenie reklamácie vyplňte náš reklamačný protokol
 • s kontaktnou (dodacou) adresou, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru

V prípade, že tovar nebude dodaný do reklamácie s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí náklady spojené s vybavením reklamácie kupujúci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci bude kupujúceho informovať o postupe vybavovania reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí čo najskôr odo dňa jej kompletného obdržania.

V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

Adresa pre zaslanie tovaru: 123KRBY s.r.o. , Určice 202, 798 04 Určice.

Ochrana osobných údajov:

 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kratki-sk.sk, firma 123KRBY s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité iba pre potrebu internetového obchodu pre urýchlenie a zjednodušenie vybavovaných objednávok a daňových dokladov. Pri nakladaní s osobnými dátami sa spoločnosť 123KRBY s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať. Zákazník svojou registráciou dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Ak použijete registráciu (nie je nutná), sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie).

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.9.2013

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace